INTERNETO SVETAINĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS IR PRIVATUMO POLITIKA

INTERNETO SVETAINĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS:

 
Apsilankę šioje interneto svetainėje teisiškai įsipareigojate laikytis šių sąlygų. Interneto svetaine galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis. Taip pat interneto svetaine gali naudotis ne jaunesni kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus asmenys. Jei esate ne jaunesni kaip 14 (keturiolikos) metų, tačiau nesate sulaukę 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, su šiomis sąlygomis turėtumėte susipažinti kartu su vienu iš savo tėvų arba globėju, kad Jūs ir vienas iš Jūsų tėvų arba globėjas šias sąlygas suprastų ir įsipareigotų jų laikytis.
 
Interneto svetainės operatorius: Ši interneto svetainė priklauso ir ją tvarko advokatas Antanas Paulauskas (buveinės adresas: Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius, Lietuva).
 
Atsakomybės apribojimas: Ši interneto svetainė ir jos turinys skirti tik susipažinti ir sudaryti galimybę susisiekti su paslaugų teikėju. Mes visiškai neatsakome už bet kokius nuostolius, patiriamus vadovaujantis šioje interneto svetainėje pateikiama informacija ar kita medžiaga.
 
Visa galiojančių įstatymų leistina apimtimi mes neatsakome dėl pasekmių, kylančių Jums ar trečiosioms šalims susipažįstant ar naudojantis šia interneto svetaine ir jos turiniu.
 
Nuosavybė:Interneto svetainė, jos turinys, kodas, domeno pavadinimas, visos autoriaus teisės, prekės ženklai, įmonių pavadinimai ir visa kita joje esanti intelektinė ar kita nuosavybė visa apimtimi priklauso mums ir (arba) mūsų licencijos davėjams ir (arba) turinio teikėjams ir yra saugomi pagal galiojančius nacionalinius ir tarptautinius intelektinės nuosavybės ir kitus teisės aktus.
 
Be mūsų tiesioginio sutikimo neturite teisės dauginti, fiksuoti, atgaminti, atlikti, perleisti, parduoti, suteikti pagal licenciją, keisti, kurti išvestinius kūrinius, perleisti, pateikti, redaguoti, patalpinti, perduoti, viešai demonstruoti, suformuoti, platinti ar panaudoti (visiškai arba iš dalies) interneto svetainės, jos turinio ar kodo, taip pat kitaip, bet kokia forma ar priemonėmis, naudoti interneto svetainės, jos turinio ar kodo.
 
Licencija: Šiomis sąlygomis suteikiame Jums neišimtinę, neperleidžiamą ir ribotą teisę ir leidimą susipažinti ir naudotis interneto svetaine ir jos turiniu. Jūs įsipareigojate nesikišti į interneto svetainės veikimą, jos netrukdyti, taip pat laikytis kitų teisės aktų reikalavimų.
 
Privatumas: Jei pateikiate savo duomenis interneto svetainėje, kartu vienareikšmiškai sutinkate, kad šiuos duomenis galime rinkti, naudoti ir atskleisti mūsų privatumo politikoje nustatyta tvarka.
 
Kitos interneto svetainės: Interneto svetainėje gali būti pateikiama nuorodų į kitas interneto svetaines, kurios priklauso, kurias skelbia ir kurias prižiūri trečiosios šalys. Mes neprivalome stebėti ar vertinti tokių trečiųjų šalių interneto svetainių turinio ir neatsakome už tokių trečiųjų šalių interneto svetainių tikslumą ar patikimumą.
 
Taikytina teisė ir jurisdikcija: Šioms sąlygos taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Su šiomis sąlygomis susiję ginčai priklauso išimtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai.
 
Pakeitimai: Pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kada visiškai arba iš dalies keisti, įtraukti arba pašalinti bet kokią interneto svetainės, interneto svetainės turinio ir (arba) šių sąlygų dalį. Šių sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo. Jūs įsipareigojate nuolat peržiūrėti šias sąlygas ir susipažinti su pakeitimais.
 
PRIVATUMO POLITIKA:
 
Bendra informacija dėl privatumo politikos: Privatumo politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos jūs pateikiate mums arba kuriuos mes renkame ir tvarkome jums naudojantis internetine svetaine www.sportogincai.lt.
 
Jūsų duomenis, kuriuos mes renkame mūsų svetainėje, tvarko advokatas Antanas Paulauskas, veikiantis kaip duomenų valdytojas atitinkamoje šalyje. 
 
Mes gerbiame jūsų privatumą ir saugome jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums per šią svetainę.
 
Kreipimosi formas: Mes naudojame ir tvarkome jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą ir jūsų užklausos turinį), kuriuos įvedėte į mūsų internetinės svetainėje esančias kreipimosi formas, tam, kad pateiktume atsakymus į jūsų užklausas remdamiesi savo teisėtais interesais, t.y., susijusiais su profesinės veiklos vykdymu ir informacijos saugumo kontrole bei konfidencialumo reikalavimais. Jeigu nepateiksite savo asmens duomenų, mes negalėsime atsakyti į jūsų užklausą.
 
Jūsų asmens duomenys atsakymų į užklausas rengimo tikslu saugomi ne ilgiau negu 1 metus.
 
Teisės žinynai: Teisinių paslaugų kokybės įvertinimo tikslu, mes galime tvarkyti jūsų pasirinkimą susisiekti su jumis ir jūsų asmens duomenis, gautus teikiant teisines paslaugas, t. y. jūsų kreipinį, vardą, pavardę, pareigas, pavadinimą, šaką, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, sąsają su vykdytais ir kitais projektais ir kitus per interneto svetainę pateiktus asmens duomenis.
 
Šie asmens duomenys bus tvarkomi 3 metus, remiantis jūsų sutikimu.
 
Duomenų perdavimas: Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti mūsų interneto svetainę ir saugoti joje esančius duomenis. Šie asmenys gali būti duomenų bazės programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazės administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir t.t. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tretiesiems asmenis tik kai to reikalauja taikomi įstatymai, pavyzdžiui, vyriausybės arba teisėtvarkos institucijoms, kaip antai, policijai arba priežiūros institucijoms, arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba klientų, darbuotojų arba išteklių saugumą.
 
Duomenų apsauga: Mes tvarkome duomenis remdamiesi duomenų saugos ir tvarkymo reikalavimais, nustatytais Europos Sąjungos reglamente 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir taikomais duomenų apsaugos įstatymais Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
 
Mes imamės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti, kad perduodami, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys nebūtų netyčia ar neteisėtai sunaikinti arba prarasti, pakeisti, neleistinai atskleisti ar sudarytos sąlygos su jais susipažinti. 
 
Jūsų teisės: Jūs turite šias su jūsų asmens duomenimis susijusias teises:
 
1) teisę prašyti, kad leistume susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisytume arba ištrintume, arba apribotume duomenų tvarkymą;
2) teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
3) teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu ir teisę netrukdomai persiųsti juos kitam duomenų valdytojui (teisę į duomenų perkeliamumą);
4) teisę atšaukti sutikimą;
5) teisę pateikti skundą Lietuvos duomenų apsaugos inspekcijai (Juozapavičiaus 6, Vilnius, Lietuva; el. paštas ada@ada.lt).
 
Visais klasimais, susijusiais su interneto svetaine ar mūsų vykdomu jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į mus adresu a.paulauskas@adlex.lt.
INTERNETO SVETAINĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS IR PRIVATUMO POLITIKA -